7667 محصول

محفل شعرخوانی
کد محصول: 13140

محفل شعرخوانی

670 گره در 480 رج

-

26.8 مقاط

-

84 رنگ

قیمت: 2,940,200 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف

مادر و کودک
کد محصول: 6075

مادر و کودک

170 گره در 121 رج

-

1.71 مقاط

-

44 رنگ

قیمت: 271,700 تومان

موجودی 23 عدد

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف

تنگ شیشه ای و گلهای رز
کد محصول: 12436

تنگ شیشه ای و گلهای رز

170 گره در 240 رج

-

3.4 مقاط

-

38 رنگ

قیمت: 445,200 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف

حال من خوب است
کد محصول: 12482

حال من خوب است

580 گره در 430 رج

-

20.78 مقاط

-

90 رنگ

قیمت: 2,263,400 تومان

موجودی 12 عدد

تحویل به صورت کلافی

شامل 3 محصول مختلف

راز جودی سایز یک (تشعیر)
کد محصول: 12039

راز جودی سایز یک (تشعیر)

170 گره در 240 رج

-

3.4 مقاط

-

55 رنگ

قیمت: 448,600 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

خانه همسایه
کد محصول: 11042

خانه همسایه

120 گره در 170 رج

-

1.7 مقاط

-

44 رنگ

قیمت: 292,600 تومان

موجودی 15 عدد

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

خانه مصفا سایز دارچوبک
کد محصول: 7665

خانه مصفا سایز دارچوبک

170 گره در 120 رج

-

1.7 مقاط

-

35 رنگ

قیمت: 269,000 تومان

موجودی 16 عدد

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف

دلباخته 2
کد محصول: 12985

دلباخته 2

360 گره در 470 رج

-

14.1 مقاط

-

75 رنگ

قیمت: 1,566,000 تومان

موجودی 22 عدد

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف

آغاز زندگی 1
کد محصول: 13093

آغاز زندگی 1

700 گره در 450 رج

-

26.25 مقاط

-

114 رنگ

قیمت: 2,887,700 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف

راز جودی سایز دو
کد محصول: 12144

راز جودی سایز دو

300 گره در 380 رج

-

9.5 مقاط

-

61 رنگ

قیمت: 1,016,000 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف

آرزوهای خوب
کد محصول: 13027

آرزوهای خوب

500 گره در 372 رج

-

15.5 مقاط

-

73 رنگ

قیمت: 1,673,600 تومان

موجودی 3 عدد

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف

فرشته 2
کد محصول: 11725

فرشته 2

400 گره در 526 رج

-

17.53 مقاط

-

72 رنگ

قیمت: 1,854,300 تومان

موجودی 9 عدد

تحویل به صورت کلافی

شامل 3 محصول مختلف

20%