7483 محصول

ریشه  - مفرش
کد محصول: 1669

ریشه - مفرش

323 گره در 969 رج

-

17.07 مقاط

-

16 رنگ

قیمت: 1,392,033 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 42 محصول مختلف

ریشه - چَنته
کد محصول: 1670

ریشه - چَنته

100 گره در 202 رج

-

1.66 مقاط

-

11 رنگ

قیمت: 152,800 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 4 محصول مختلف

ریشه - چَنته
کد محصول: 1670

ریشه - چَنته

100 گره در 202 رج

-

1.66 مقاط

-

11 رنگ

قیمت: 360,363 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 44 محصول مختلف

ریشه - وریس یا نوار دور چادر عشایر
کد محصول: 1672

ریشه - وریس یا نوار دور چادر عشایر

2740 گره در 45 رج

-

10.28 مقاط

-

15 رنگ

قیمت: 924,509 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 44 محصول مختلف

ریشه  - مالبند (سر پرده)
کد محصول: 1673

ریشه - مالبند (سر پرده)

641 گره در 69 رج

-

3.69 مقاط

-

15 رنگ

قیمت: 330,900 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 2 محصول مختلف

ریشه  - مالبند (سر پرده)
کد محصول: 1673

ریشه - مالبند (سر پرده)

641 گره در 69 رج

-

3.69 مقاط

-

15 رنگ

قیمت: 562,927 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 44 محصول مختلف

ریشه  - سینه بند اسب و شتر (سر پرده اتاق)
کد محصول: 1674

ریشه - سینه بند اسب و شتر (سر پرده اتاق)

365 گره در 100 رج

-

2.12 مقاط

-

13 رنگ

قیمت: 189,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 4 محصول مختلف

ریشه  - سینه بند اسب و شتر (سر پرده اتاق)
کد محصول: 1674

ریشه - سینه بند اسب و شتر (سر پرده اتاق)

365 گره در 100 رج

-

2.12 مقاط

-

13 رنگ

قیمت: 390,817 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 44 محصول مختلف

ریشه - چشم بند شتر
کد محصول: 1675

ریشه - چشم بند شتر

150 گره در 100 رج

-

0.79 مقاط

-

11 رنگ

قیمت: 77,400 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 4 محصول مختلف

ریشه - چشم بند شتر
کد محصول: 1675

ریشه - چشم بند شتر

150 گره در 100 رج

-

0.79 مقاط

-

11 رنگ

قیمت: 321,198 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 44 محصول مختلف

ریشه - جــُل اسب کد16489
کد محصول: 1676

ریشه - جــُل اسب کد16489

685 گره در 915 رج

-

43.92 مقاط

-

21 رنگ

قیمت: 3,174,997 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 42 محصول مختلف

ریشه  - نمکدان
کد محصول: 1677

ریشه - نمکدان

373 گره در 280 رج

-

7.21 مقاط

-

12 رنگ

قیمت: 624,528 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 44 محصول مختلف