7511 محصول

 52414 قاب های طلایی- دایره
کد محصول: 1740

52414 قاب های طلایی- دایره

741 گره در 741 رج

-

35.94 مقاط

-

21 رنگ

قیمت: 2,630,848 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 42 محصول مختلف

  52415 قاب های طلایی- سجاده
کد محصول: 1741

52415 قاب های طلایی- سجاده

301 گره در 551 رج

-

13.82 مقاط

-

20 رنگ

قیمت: 1,279,456 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 42 محصول مختلف

  52416 قاب های طلایی- پادری
کد محصول: 1742

52416 قاب های طلایی- پادری

421 گره در 281 رج

-

9.86 مقاط

-

19 رنگ

قیمت: 825,100 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 2 محصول مختلف

  52416 قاب های طلایی- پادری
کد محصول: 1742

52416 قاب های طلایی- پادری

421 گره در 281 رج

-

9.86 مقاط

-

19 رنگ

قیمت: 994,309 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 42 محصول مختلف

خشت های صحرا - 8 (بالشت بزرگ 8)
کد محصول: 1743

خشت های صحرا - 8 (بالشت بزرگ 8)

320 گره در 230 رج

-

6.13 مقاط

-

15 رنگ

قیمت: 544,100 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 2 محصول مختلف

خشت های صحرا - 8 (بالشت بزرگ 8)
کد محصول: 1743

خشت های صحرا - 8 (بالشت بزرگ 8)

320 گره در 230 رج

-

6.13 مقاط

-

15 رنگ

قیمت: 682,627 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 44 محصول مختلف

خشت های صحرا -7 (بالشت کوچک 7)
کد محصول: 1744

خشت های صحرا -7 (بالشت کوچک 7)

320 گره در 140 رج

-

3.73 مقاط

-

15 رنگ

قیمت: 337,700 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 2 محصول مختلف

خشت های صحرا -7 (بالشت کوچک 7)
کد محصول: 1744

خشت های صحرا -7 (بالشت کوچک 7)

320 گره در 140 رج

-

3.73 مقاط

-

15 رنگ

قیمت: 565,727 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 44 محصول مختلف

خشت های صحرا -6 (کوسن بزرگ 6)
کد محصول: 1745

خشت های صحرا -6 (کوسن بزرگ 6)

180 گره در 180 رج

-

2.7 مقاط

-

11 رنگ

قیمت: 242,800 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 4 محصول مختلف

خشت های صحرا -6 (کوسن بزرگ 6)
کد محصول: 1745

خشت های صحرا -6 (کوسن بزرگ 6)

180 گره در 180 رج

-

2.7 مقاط

-

11 رنگ

قیمت: 398,622 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 44 محصول مختلف

خشت های صحرا - 5 (کوسن بزرگ 5)
کد محصول: 1746

خشت های صحرا - 5 (کوسن بزرگ 5)

180 گره در 180 رج

-

2.7 مقاط

-

12 رنگ

قیمت: 243,200 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 4 محصول مختلف

خشت های صحرا - 5 (کوسن بزرگ 5)
کد محصول: 1746

خشت های صحرا - 5 (کوسن بزرگ 5)

180 گره در 180 رج

-

2.7 مقاط

-

12 رنگ

قیمت: 429,882 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 44 محصول مختلف