80 محصول

600گرم ، چله رنگی پنبه‌ای 12 لای نمره 20 مخصوص رجشمار 46، 47، 48

600گرم ، چله رنگی پنبه‌ای 12 لای نمره 20 مخصوص رجشمار 46، 47، 48

قیمت: 42,000 تومان

موجودی 1 عدد

6 توپک 200گرمی رنگی ، چله پنبه‌ای 12 لای نمره 20 مخصوص رجشمار 46، 47، 48

6 توپک 200گرمی رنگی ، چله پنبه‌ای 12 لای نمره 20 مخصوص رجشمار 46، 47، 48

قیمت: 85,000 تومان

موجودی 1 عدد

6 توپک 200گرمی رنگی ، چله پنبه‌ای 12 لای نمره 20 مخصوص رجشمار 46، 47، 48

6 توپک 200گرمی رنگی ، چله پنبه‌ای 12 لای نمره 20 مخصوص رجشمار 46، 47، 48

قیمت: 85,000 تومان

موجودی 1 عدد

تسمه فلزی - فروش ویژه - به تصویر ارسالی دقت شود

تسمه فلزی - فروش ویژه - به تصویر ارسالی دقت شود

قیمت: 3,000 تومان

موجودی 9 عدد

دار چوبی کلاسیک رومیزی باچله کشی پنبه 12لا(رجشمار46)

دار چوبی کلاسیک رومیزی باچله کشی پنبه 12لا(رجشمار46)

قیمت: 192,000 تومان

موجودی 19 عدد

نیم کیلو چله پنبه‌ 18 لا نمره 20 مخصوص ، 33، 34

نیم کیلو چله پنبه‌ 18 لا نمره 20 مخصوص ، 33، 34

قیمت: 39,000 تومان

موجودی 69 عدد

نیم کیلو القاج 18 لا رجشمار 55

نیم کیلو القاج 18 لا رجشمار 55

قیمت: 37,000 تومان

موجودی 44 عدد

نیم کیلو القاج پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46،47،48

نیم کیلو القاج پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46،47،48

قیمت: 36,000 تومان

موجودی 90 عدد

نیم کیلو چله پنبه ای 9 لای نمره 20، مخصوص رجشمار 50 تا 55

نیم کیلو چله پنبه ای 9 لای نمره 20، مخصوص رجشمار 50 تا 55

قیمت: 35,000 تومان

موجودی 9 عدد

نیم کیلو القاج پنبه 27 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 35،34،33

نیم کیلو القاج پنبه 27 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 35،34،33

قیمت: 25,000 تومان

موجودی 104 عدد

نیم کیلو القاج 20لا نمره ی 10 مخصوص رجشمار 30

نیم کیلو القاج 20لا نمره ی 10 مخصوص رجشمار 30

قیمت: 24,000 تومان

موجودی 10 عدد

نیم کیلو القاج 22 لا نمره 6 مخصوص رجشمار 20،21،22

نیم کیلو القاج 22 لا نمره 6 مخصوص رجشمار 20،21،22

قیمت: 25,000 تومان

موجودی 14 عدد

نیم کیلو چله پنبه 12 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46 تا 50

نیم کیلو چله پنبه 12 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46 تا 50

قیمت: 35,000 تومان

موجودی 54 عدد

یک کیلو القاج 18 لا رجشمار 55

یک کیلو القاج 18 لا رجشمار 55

قیمت: 70,000 تومان

موجودی 23 عدد

یک کیلو القاج پنبه 27 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 35،34،33

یک کیلو القاج پنبه 27 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 35،34،33

قیمت: 48,000 تومان

موجودی 115 عدد

یک کیلو چله پنبه ای 9 لای نمره 20، مخصوص رجشمار 50 تا 55

یک کیلو چله پنبه ای 9 لای نمره 20، مخصوص رجشمار 50 تا 55

قیمت: 68,000 تومان

موجودی 47 عدد

یک کیلو القاج 20لا نمره ی 10 مخصوص رجشمار 30

یک کیلو القاج 20لا نمره ی 10 مخصوص رجشمار 30

قیمت: 48,000 تومان

موجودی 33 عدد

یک کیلو القاج 22 لا نمره 6 مخصوص رجشمار 20،21،22

یک کیلو القاج 22 لا نمره 6 مخصوص رجشمار 20،21،22

قیمت: 50,000 تومان

موجودی 84 عدد

یک کیلو چله 15 لا نمره 20 رجشمار 30

یک کیلو چله 15 لا نمره 20 رجشمار 30

قیمت: 68,000 تومان

موجودی 13 عدد

یک کیلو القاج پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46،47،48

یک کیلو القاج پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46،47،48

قیمت: 72,000 تومان

موجودی 13 عدد

5 کیلوگرم نخ رجشمار30 تا 35 با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

5 کیلوگرم نخ رجشمار30 تا 35 با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

قیمت: 225,000 تومان

موجودی 3 عدد

1 کیلوگرم نخ رجشمار30 تا 35 با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

1 کیلوگرم نخ رجشمار30 تا 35 با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

قیمت: 60,000 تومان

موجودی 5 عدد

5 کیلوگرم نخ رجشمار10  (دولا بافته شود) و 20 (تک لا بافته شود ) با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

5 کیلوگرم نخ رجشمار10 (دولا بافته شود) و 20 (تک لا بافته شود ) با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

قیمت: 150,000 تومان

موجودی 11 عدد

1 کیلوگرم نخ رجشمار10(دولا بافته شود) و 20 (تک لا بافته شود ) با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

1 کیلوگرم نخ رجشمار10(دولا بافته شود) و 20 (تک لا بافته شود ) با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

قیمت: 40,000 تومان

موجودی 8 عدد

5 کیلوگرم نخ کره ای 4 لا رجشمار70 با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

5 کیلوگرم نخ کره ای 4 لا رجشمار70 با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

قیمت: 960,000 تومان

موجودی 4 عدد

5 کیلوگرم نخ رجشمار 46 تا 50 با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

5 کیلوگرم نخ رجشمار 46 تا 50 با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

قیمت: 299,000 تومان

موجودی 20 عدد

1 کیلوگرم نخ رجشمار 46 تا 50 با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

1 کیلوگرم نخ رجشمار 46 تا 50 با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

قیمت: 80,000 تومان

موجودی 89 عدد

یک کیلو چله پنبه‌ 18 لا نمره 20 مخصوص ، 33، 34

یک کیلو چله پنبه‌ 18 لا نمره 20 مخصوص ، 33، 34

قیمت: 75,000 تومان

موجودی 34 عدد

یک کیلو چله پنبه 12 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46 تا 50

یک کیلو چله پنبه 12 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46 تا 50

قیمت: 68,000 تومان

موجودی 16 عدد

یک بسته 100 گرمی آش پشم خارجی رنگی 4 لا

یک بسته 100 گرمی آش پشم خارجی رنگی 4 لا

قیمت: 10,000 تومان

موجودی 14 عدد

630 گرم چله ابریشم 30 لا رجشمار 70 - مطابق عکس

630 گرم چله ابریشم 30 لا رجشمار 70 - مطابق عکس

قیمت: 645,000 تومان

موجودی 1 عدد

740 گرم چله ابریشم 30 لا رجشمار 70 - مطابق عکس

740 گرم چله ابریشم 30 لا رجشمار 70 - مطابق عکس

قیمت: 850,000 تومان

موجودی 1 عدد

دار چوبی جرعه بدون چله کشی

دار چوبی جرعه بدون چله کشی

قیمت: 93,000 تومان

موجودی 48 عدد

دار چوبی جرعه با چله کشی پنبه (رجشمار 46)

دار چوبی جرعه با چله کشی پنبه (رجشمار 46)

قیمت: 105,000 تومان

موجودی 10 عدد

100 گرم چله 15 لا کلافی رجشمار 20

100 گرم چله 15 لا کلافی رجشمار 20

قیمت: 6,000 تومان

موجودی 155 عدد

یک بسته 100 گرمی آش پشم خارجی 4 لا

یک بسته 100 گرمی آش پشم خارجی 4 لا

قیمت: 9,000 تومان

موجودی 4 عدد

بروشور راهنمای کارآموزان بافت (یک بسته 600 تایی )

بروشور راهنمای کارآموزان بافت (یک بسته 600 تایی )

قیمت: 50,000 تومان

موجودی 17 عدد

200 گرم ابریشم سرچله رجشمار 70

200 گرم ابریشم سرچله رجشمار 70

قیمت: 76,000 تومان

موجودی 4 عدد

یک مجموعه پالت پیچ با 20 عدد تخته

یک مجموعه پالت پیچ با 20 عدد تخته

قیمت: 10,500 تومان

موجودی 60 عدد

قاب ایستاده چوب و رزین

قاب ایستاده چوب و رزین

قیمت: 150,000 تومان

موجودی 1 عدد

دستگاه دارکشی ( بدون فک )

دستگاه دارکشی ( بدون فک )

قیمت: 375,000 تومان

موجودی 1 عدد

150 گرم سوپ ابریشم

150 گرم سوپ ابریشم

قیمت: 120,000 تومان

موجودی 10 عدد

100 گرم سوپ ابریشم

100 گرم سوپ ابریشم

قیمت: 95,000 تومان

موجودی 4 عدد

رج یار

رج یار

قیمت: 3,000 تومان

موجودی 14 عدد

چاپ یکعدد تابلو فرش ماشینی سایز 40*30 سانت - افقی

چاپ یکعدد تابلو فرش ماشینی سایز 40*30 سانت - افقی

قیمت: 120,000 تومان

موجودی 2 عدد

چاپ یکعدد تابلو فرش ماشینی سایز 30*40 سانت - عمودی

چاپ یکعدد تابلو فرش ماشینی سایز 30*40 سانت - عمودی

قیمت: 120,000 تومان

موجودی 29 عدد

تخته رنگ 250 تایی (نخ پشم )

تخته رنگ 250 تایی (نخ پشم )

قیمت: 50,000 تومان

موجودی 5 عدد

سیم پالس دستگاه نقشه خوان همراه دوم مدل 2015(MP3) بهمراه جعبه

سیم پالس دستگاه نقشه خوان همراه دوم مدل 2015(MP3) بهمراه جعبه

قیمت: 15,000 تومان

موجودی 52 عدد

دفترچه خاطرات با چاپ و لمینت روی دو جلد

دفترچه خاطرات با چاپ و لمینت روی دو جلد

قیمت: 20,000 تومان

موجودی 7 عدد

آلبوم چاپی انواع محصولات نخ ونقشه شامل 661 صفحه

آلبوم چاپی انواع محصولات نخ ونقشه شامل 661 صفحه

قیمت: 25,000 تومان

موجودی 88 عدد

یک کلاف 200 گرمی از رنگ شماره 1، چله پنبه‌ای 33 لای نمره 10 مخصوص رجشمار 10، 11، 12

یک کلاف 200 گرمی از رنگ شماره 1، چله پنبه‌ای 33 لای نمره 10 مخصوص رجشمار 10، 11، 12

قیمت: 7,000 تومان

موجودی 105 عدد

یک کیلو چله پنبه‌ 15 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 20، 21، 22

یک کیلو چله پنبه‌ 15 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 20، 21، 22

قیمت: 70,000 تومان

موجودی 17 عدد

یک کلاف 100 گرمی پود نازک رنگی رجشمار 35

یک کلاف 100 گرمی پود نازک رنگی رجشمار 35

قیمت: 10,000 تومان

موجودی 100 عدد

یک کلاف 100 گرمی پود نازک رنگی رجشمار 20 (پنبه ای ضخیم 3 لا)

یک کلاف 100 گرمی پود نازک رنگی رجشمار 20 (پنبه ای ضخیم 3 لا)

قیمت: 6,500 تومان

موجودی 3 عدد

یک کلاف 100 گرمی پود نازک رجشمار 10 (پنبه ای 9 لا)

یک کلاف 100 گرمی پود نازک رجشمار 10 (پنبه ای 9 لا)

قیمت: 3,800 تومان

موجودی 851 عدد

یک قرقره پود نازک رجشمارهای 40،46،50

یک قرقره پود نازک رجشمارهای 40،46،50

قیمت: 5,500 تومان

موجودی 58680 عدد

100 گرم القاج پنبه 27 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 35،34،33

100 گرم القاج پنبه 27 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 35،34،33

قیمت: 4,600 تومان

موجودی 92 عدد

200 گرم القاج 40 لا نمره 6 مخصوص رجشمار 10

200 گرم القاج 40 لا نمره 6 مخصوص رجشمار 10

قیمت: 7,000 تومان

موجودی 170 عدد

100 گرم القاج برای رجشمار 70

100 گرم القاج برای رجشمار 70

قیمت: 5,200 تومان

موجودی 1774 عدد

100 گرم القاج برای رجشمار 60

100 گرم القاج برای رجشمار 60

قیمت: 5,200 تومان

موجودی 1002 عدد

نخکش از شماره 1 تا 45

نخکش از شماره 1 تا 45

قیمت: 4,000 تومان

موجودی 2 عدد

نخکش 30سانتی از شماره 91 تا 135

نخکش 30سانتی از شماره 91 تا 135

قیمت: 4,000 تومان

موجودی 92 عدد

نخکش 30 سانتی از شماره 61 تا 90

نخکش 30 سانتی از شماره 61 تا 90

قیمت: 4,000 تومان

موجودی 55 عدد

نخکش 30 سانتی از شماره 31 تا 60

نخکش 30 سانتی از شماره 31 تا 60

قیمت: 4,000 تومان

موجودی 68 عدد

نخکش 30 سانتی از شماره 1 تا 30

نخکش 30 سانتی از شماره 1 تا 30

قیمت: 4,000 تومان

موجودی 57 عدد

قلاب چنگی - مخصوص پرداخت برجسته

قلاب چنگی - مخصوص پرداخت برجسته

قیمت: 6,600 تومان

موجودی 116 عدد

پودکش 65سانتی رجشمار 20 و 10

پودکش 65سانتی رجشمار 20 و 10

قیمت: 4,900 تومان

موجودی 41 عدد

دفه رجشمار 10 و 20

دفه رجشمار 10 و 20

قیمت: 42,000 تومان

موجودی 91 عدد

قلاب رجشمار10 و 20

قلاب رجشمار10 و 20

قیمت: 9,800 تومان

موجودی 31 عدد

یک بسته صد تایی نخ پیچ ساده

یک بسته صد تایی نخ پیچ ساده

قیمت: 35,000 تومان

موجودی 38 عدد

گولّه ساز ایرانی

گولّه ساز ایرانی

قیمت: 85,000 تومان

موجودی 8 عدد

تسمه 30 سانتی (دارچوبکی)

تسمه 30 سانتی (دارچوبکی)

قیمت: 2,850 تومان

موجودی 2485 عدد

پود کش 30 سانتی (دارچوبکی)

پود کش 30 سانتی (دارچوبکی)

قیمت: 4,600 تومان

موجودی 195 عدد

دفه کوچک و سبک (دارچوبکی)

دفه کوچک و سبک (دارچوبکی)

قیمت: 22,000 تومان

موجودی 62 عدد

تسمه فلزی 120 سانتی

تسمه فلزی 120 سانتی

قیمت: 4,950 تومان

موجودی 37 عدد

تسمه فلزی 100سانتی

تسمه فلزی 100سانتی

قیمت: 4,200 تومان

موجودی 748 عدد

پودکش 65 سانتی

پودکش 65 سانتی

قیمت: 8,000 تومان

موجودی 40 عدد

پودکش 50 سانتی

پودکش 50 سانتی

قیمت: 6,500 تومان

موجودی 174 عدد

دفه معمولی

دفه معمولی

قیمت: 30,000 تومان

موجودی 26 عدد

قلاب معمولی

قلاب معمولی

قیمت: 14,000 تومان

موجودی 36 عدد

ثبت نام