91 محصول

تسمه  فلزی - فروش ویژه - به تصویر ارسالی دقت شود

تسمه فلزی - فروش ویژه - به تصویر ارسالی دقت شود

قیمت: 3,000 تومان

موجودی 11 عدد

دار چوبی کلاسیک رومیزی باچله کشی پنبه 12لا(رجشمار46) - رنگ بدنه خاکستری

دار چوبی کلاسیک رومیزی باچله کشی پنبه 12لا(رجشمار46) - رنگ بدنه خاکستری

قیمت: 192,000 تومان

موجودی 11 عدد

نیم کیلو چله پنبه‌ 18 لا نمره 20 مخصوص ، 33، 34

نیم کیلو چله پنبه‌ 18 لا نمره 20 مخصوص ، 33، 34

قیمت: 39,000 تومان

موجودی 74 عدد

نیم کیلو القاج 18 لا رجشمار 55

نیم کیلو القاج 18 لا رجشمار 55

قیمت: 37,000 تومان

موجودی 58 عدد

17  کیلو نخ پشم دولا نمره 20(رجشمار70) - فروش وِیژه

17 کیلو نخ پشم دولا نمره 20(رجشمار70) - فروش وِیژه

قیمت: 977,500 تومان

موجودی 1 عدد

15 کیلو نخ پشم تک لا نمره 20 (رجشمار40تا46)  فروش وِیژه

15 کیلو نخ پشم تک لا نمره 20 (رجشمار40تا46) فروش وِیژه

قیمت: 525,000 تومان

موجودی 1 عدد

یک کیلو چله 12لانمره 20(دورنگ)  فروش وِیژه

یک کیلو چله 12لانمره 20(دورنگ) فروش وِیژه

قیمت: 30,000 تومان

فاقد موجودی

بقچه 5 کیلیویی چله 15لانمره 20 مخصوص رجشمار46تا40- فروش ویژه

بقچه 5 کیلیویی چله 15لانمره 20 مخصوص رجشمار46تا40- فروش ویژه

قیمت: 175,000 تومان

فاقد موجودی

نیم کیلو چله پنبه ای 9 لای نمره 20، مخصوص رجشمار 50 تا 55

نیم کیلو چله پنبه ای 9 لای نمره 20، مخصوص رجشمار 50 تا 55

قیمت: 35,000 تومان

موجودی 17 عدد

نیم کیلو القاج پنبه 27 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 35،34،33

نیم کیلو القاج پنبه 27 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 35،34،33

قیمت: 25,000 تومان

موجودی 2 عدد

ثبت نام