78 محصول

یک کیلو القاج 18 لا رجشمار 55

یک کیلو القاج 18 لا رجشمار 55

قیمت: 70,000 تومان

موجودی 48 عدد

قلاب با روکش مخصوص رجشمار 10 و 20 - به عکس قلاب دقت فرمایید

قلاب با روکش مخصوص رجشمار 10 و 20 - به عکس قلاب دقت فرمایید

قیمت: 4,000 تومان

موجودی 7 عدد

قلاب  بدون روکش  - به عکس قلاب دقت فرمایید

قلاب بدون روکش - به عکس قلاب دقت فرمایید

قیمت: 4,000 تومان

موجودی 4 عدد

یک کیلو چله پنبه ای 9 لای نمره 20، مخصوص رجشمار 50 تا 55

یک کیلو چله پنبه ای 9 لای نمره 20، مخصوص رجشمار 50 تا 55

قیمت: 68,000 تومان

موجودی 6 عدد

یک کیلو القاج  20لا نمره ی 10 مخصوص رجشمار 30

یک کیلو القاج 20لا نمره ی 10 مخصوص رجشمار 30

قیمت: 50,000 تومان

فاقد موجودی

یک کیلو القاج 22 لا نمره 6 مخصوص رجشمار 20،21،22

یک کیلو القاج 22 لا نمره 6 مخصوص رجشمار 20،21،22

قیمت: 60,000 تومان

موجودی 14 عدد

یک کیلو چله 15 لا نمره 20 رجشمار 30

یک کیلو چله 15 لا نمره 20 رجشمار 30

قیمت: 68,000 تومان

موجودی 16 عدد

یک کیلو القاج پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص  رجشمار 46،47،48

یک کیلو القاج پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46،47،48

قیمت: 75,000 تومان

فاقد موجودی

5 کیلوگرم نخ رجشمار30 تا 35 با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

5 کیلوگرم نخ رجشمار30 تا 35 با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

قیمت: 225,000 تومان

موجودی 10 عدد

1 کیلوگرم نخ رجشمار30 تا 35 با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

1 کیلوگرم نخ رجشمار30 تا 35 با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

قیمت: 60,000 تومان

موجودی 6 عدد

ثبت نام