درختچه گل و پرنده 5(کوسن بزرگ 5)
کد محصول: 852

درختچه گل و پرنده 5(کوسن بزرگ 5)

180 گره در 180 رج

-

2.7 مقاط

-

16 رنگ

قیمت: 575,745 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 34 محصول مختلف

درختچه گل و پرنده 6(کوسن بزرگ 6)
کد محصول: 851

درختچه گل و پرنده 6(کوسن بزرگ 6)

180 گره در 180 رج

-

2.7 مقاط

-

16 رنگ

قیمت: 227,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 4 محصول مختلف

درختچه گل و پرنده 6(کوسن بزرگ 6)
کد محصول: 851

درختچه گل و پرنده 6(کوسن بزرگ 6)

180 گره در 180 رج

-

2.7 مقاط

-

16 رنگ

قیمت: 575,745 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 34 محصول مختلف

درختچه گل و پرنده 7(بالشت کوچک 7)
کد محصول: 850

درختچه گل و پرنده 7(بالشت کوچک 7)

320 گره در 140 رج

-

3.73 مقاط

-

15 رنگ

قیمت: 0 تومان

موجودی 3 عدد

تحویل به صورت کلافی

35%
درختچه گل و پرنده 8(بالشت بزرگ 8)
کد محصول: 849

درختچه گل و پرنده 8(بالشت بزرگ 8)

320 گره در 230 رج

-

6.13 مقاط

-

16 رنگ

قیمت: 467,300 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 2 محصول مختلف

درختچه گل و پرنده 8(بالشت بزرگ 8)
کد محصول: 849

درختچه گل و پرنده 8(بالشت بزرگ 8)

320 گره در 230 رج

-

6.13 مقاط

-

16 رنگ

قیمت: 859,024 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 34 محصول مختلف