بسم الله ثلث تزیینی ایاز -سایز یک
کد محصول: 11760

بسم الله ثلث تزیینی ایاز -سایز یک

400 گره در 280 رج

-

9.33 مقاط

-

33 رنگ

قیمت: 987,900 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

بسم الله ثلث تزیینی ایاز -سایز دو
کد محصول: 11761

بسم الله ثلث تزیینی ایاز -سایز دو

600 گره در 420 رج

-

21 مقاط

-

33 رنگ

قیمت: 2,028,100 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

بسم الله ثلث تزیینی ایاز -سایز سه
کد محصول: 11762

بسم الله ثلث تزیینی ایاز -سایز سه

600 گره در 420 رج

-

21 مقاط

-

33 رنگ

قیمت: 2,028,100 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

بسم الله الرحمن الرحیم ایاز سایز یک
کد محصول: 11763

بسم الله الرحمن الرحیم ایاز سایز یک

400 گره در 300 رج

-

10 مقاط

-

33 رنگ

قیمت: 1,062,100 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

بسم الله الرحمن الرحیم ایاز سایز دو
کد محصول: 11764

بسم الله الرحمن الرحیم ایاز سایز دو

400 گره در 300 رج

-

10 مقاط

-

33 رنگ

قیمت: 1,062,100 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

بسم الله الرحمن الرحیم ایاز سایز سه
کد محصول: 11765

بسم الله الرحمن الرحیم ایاز سایز سه

500 گره در 370 رج

-

15.42 مقاط

-

33 رنگ

قیمت: 1,591,600 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

رب ادخلنی مدخل صدق سایز یک
کد محصول: 11781

رب ادخلنی مدخل صدق سایز یک

300 گره در 437 رج

-

10.92 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 1,030,900 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

رب ادخلنی مدخل صدق  سایز دو
کد محصول: 11783

رب ادخلنی مدخل صدق سایز دو

350 گره در 510 رج

-

14.88 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 1,425,500 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

رب ادخلنی مدخل صدق  سایز سه
کد محصول: 11784

رب ادخلنی مدخل صدق سایز سه

400 گره در 583 رج

-

19.43 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 1,795,500 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

سوره توحید دایره سایز دو
کد محصول: 11776

سوره توحید دایره سایز دو

400 گره در 400 رج

-

13.33 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 1,229,700 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

الحمدلله رب العالمین سایز دو
کد محصول: 11779

الحمدلله رب العالمین سایز دو

300 گره در 300 رج

-

7.5 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 759,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

بسم الله نستعلیق مشبک
کد محصول: 11907

بسم الله نستعلیق مشبک

500 گره در 250 رج

-

10.42 مقاط

-

24 رنگ

قیمت: 987,400 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی