چهل تکه 2
کد محصول: 945

چهل تکه 2

480 گره در 720 رج

-

28.8 مقاط

-

20 رنگ

قیمت: 1,893,889 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 34 محصول مختلف

طاووس
کد محصول: 711

طاووس

450 گره در 600 رج

-

22.5 مقاط

-

10 رنگ

قیمت: 1,530,112 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 34 محصول مختلف

دشت حاصلخیز
کد محصول: 716

دشت حاصلخیز

300 گره در 450 رج

-

11.25 مقاط

-

17 رنگ

قیمت: 876,036 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 34 محصول مختلف

دشت حاصلخیز
کد محصول: 716

دشت حاصلخیز

300 گره در 450 رج

-

11.25 مقاط

-

17 رنگ

قیمت: 905,500 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 2 محصول مختلف

بهار
کد محصول: 681

بهار

450 گره در 600 رج

-

22.5 مقاط

-

17 رنگ

قیمت: 1,471,345 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 34 محصول مختلف

طاووس
کد محصول: 710

طاووس

300 گره در 450 رج

-

11.25 مقاط

-

10 رنگ

قیمت: 841,850 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 34 محصول مختلف

صحرا
کد محصول: 698

صحرا

300 گره در 450 رج

-

11.25 مقاط

-

15 رنگ

قیمت: 851,584 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 34 محصول مختلف

چهل تکه کناره کوچک
کد محصول: 947

چهل تکه کناره کوچک

480 گره در 960 رج

-

38.4 مقاط

-

20 رنگ

قیمت: 2,419,828 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 34 محصول مختلف

چهل تکه پادری
کد محصول: 952

چهل تکه پادری

420 گره در 280 رج

-

9.8 مقاط

-

20 رنگ

قیمت: 788,400 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 2 محصول مختلف

چهل تکه پادری
کد محصول: 952

چهل تکه پادری

420 گره در 280 رج

-

9.8 مقاط

-

20 رنگ

قیمت: 841,082 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 34 محصول مختلف

اشتران
کد محصول: 704

اشتران

300 گره در 450 رج

-

11.25 مقاط

-

10 رنگ

قیمت: 810,953 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 34 محصول مختلف

بهار
کد محصول: 670

بهار

300 گره در 450 رج

-

11.25 مقاط

-

17 رنگ

قیمت: 894,889 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 34 محصول مختلف