بسم الله دیوانی
کد محصول: 11616

بسم الله دیوانی

110 گره در 560 رج

-

5.13 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 721,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

ان یکاد ثلت سطری
کد محصول: 2089

ان یکاد ثلت سطری

310 گره در 1200 رج

-

31 مقاط

-

35 رنگ

قیمت: 0 تومان

موجودی 2 عدد

تحویل به صورت کلافی

50%
بسم الله دیوانی ایاز سایز دو
کد محصول: 11737

بسم الله دیوانی ایاز سایز دو

130 گره در 533 رج

-

5.77 مقاط

-

34 رنگ

قیمت: 676,500 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف

آیت الکرسی دایره سایز بزرگ
کد محصول: 11691

آیت الکرسی دایره سایز بزرگ

700 گره در 700 رج

-

40.83 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 3,665,300 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف

ادعونی استجب لکم سایز دو
کد محصول: 11950

ادعونی استجب لکم سایز دو

300 گره در 194 رج

-

4.85 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 479,600 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف

آیت الکرسی دایره تزیینی سایز دو
کد محصول: 12634

آیت الکرسی دایره تزیینی سایز دو

600 گره در 771 رج

-

38.55 مقاط

-

11 رنگ

قیمت: 3,359,600 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف

ان یکاد ثلث ستونی - کرم نقره ای سبز طلایی &
کد محصول: 576

ان یکاد ثلث ستونی - کرم نقره ای سبز طلایی &

330 گره در 1090 رج

-

29.98 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 2,810,700 تومان

موجودی 21 عدد

تحویل به صورت کلافی

آیت الکرسی دایره تزیینی سایز سه
کد محصول: 12635

آیت الکرسی دایره تزیینی سایز سه

800 گره در 1030 رج

-

68.67 مقاط

-

11 رنگ

قیمت: 5,794,500 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف

بسم الله ثلث نیلی - سایز 3
کد محصول: 7220

بسم الله ثلث نیلی - سایز 3

600 گره در 370 رج

-

18.5 مقاط

-

29 رنگ

قیمت: 1,992,300 تومان

موجودی 2 عدد

تحویل به صورت کلافی

50%
ان یکاد دایره سایز سه
کد محصول: 11774

ان یکاد دایره سایز سه

500 گره در 500 رج

-

20.83 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 1,934,200 تومان

موجودی 1 عدد

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف

بسم الله تزیینی چند سطحی سایز یک
کد محصول: 11785

بسم الله تزیینی چند سطحی سایز یک

300 گره در 233 رج

-

5.82 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 571,500 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف

آیت الکرسی دایره تزیینی سایز یک
کد محصول: 11791

آیت الکرسی دایره تزیینی سایز یک

500 گره در 640 رج

-

26.67 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 2,480,000 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف