دشت سرخ - جــُل اسب
کد محصول: 1571

دشت سرخ - جــُل اسب

685 گره در 915 رج

-

43.92 مقاط

-

18 رنگ

قیمت: 2,632,927 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 34 محصول مختلف

کاشی های فیروزه ای - نمکدان
کد محصول: 1555

کاشی های فیروزه ای - نمکدان

373 گره در 280 رج

-

7.21 مقاط

-

7 رنگ

قیمت: 493,411 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 34 محصول مختلف

کاشی های فیروزه ای - جــُل اسب
کد محصول: 1554

کاشی های فیروزه ای - جــُل اسب

685 گره در 915 رج

-

43.92 مقاط

-

13 رنگ

قیمت: 2,575,238 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 34 محصول مختلف

کاشی های فیروزه ای - چشم بند شتر
کد محصول: 1553

کاشی های فیروزه ای - چشم بند شتر

150 گره در 100 رج

-

0.79 مقاط

-

7 رنگ

قیمت: 68,700 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 4 محصول مختلف

کاشی های فیروزه ای - چشم بند شتر
کد محصول: 1553

کاشی های فیروزه ای - چشم بند شتر

150 گره در 100 رج

-

0.79 مقاط

-

7 رنگ

قیمت: 164,838 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 34 محصول مختلف

کاشی های فیروزه ای - سینه بند اسب و شتر (سر پرده اتاق)
کد محصول: 1552

کاشی های فیروزه ای - سینه بند اسب و شتر (سر پرده اتاق)

365 گره در 100 رج

-

2.12 مقاط

-

7 رنگ

قیمت: 170,100 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 4 محصول مختلف

کاشی های فیروزه ای - سینه بند اسب و شتر (سر پرده اتاق)
کد محصول: 1552

کاشی های فیروزه ای - سینه بند اسب و شتر (سر پرده اتاق)

365 گره در 100 رج

-

2.12 مقاط

-

7 رنگ

قیمت: 199,098 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 34 محصول مختلف

کاشی های فیروزه ای - مالبند (سر پرده)
کد محصول: 1551

کاشی های فیروزه ای - مالبند (سر پرده)

641 گره در 69 رج

-

3.69 مقاط

-

7 رنگ

قیمت: 291,300 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 2 محصول مختلف

کاشی های فیروزه ای - مالبند (سر پرده)
کد محصول: 1551

کاشی های فیروزه ای - مالبند (سر پرده)

641 گره در 69 رج

-

3.69 مقاط

-

7 رنگ

قیمت: 338,380 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 34 محصول مختلف

کاشی های فیروزه ای - وریس یا نوار دور چادر عشایر
کد محصول: 1550

کاشی های فیروزه ای - وریس یا نوار دور چادر عشایر

2740 گره در 45 رج

-

10.28 مقاط

-

7 رنگ

قیمت: 670,557 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 34 محصول مختلف

کاشی های فیروزه ای - چَنته
کد محصول: 1548

کاشی های فیروزه ای - چَنته

100 گره در 202 رج

-

1.66 مقاط

-

6 رنگ

قیمت: 129,800 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 4 محصول مختلف

کاشی های فیروزه ای - چَنته
کد محصول: 1548

کاشی های فیروزه ای - چَنته

100 گره در 202 رج

-

1.66 مقاط

-

6 رنگ

قیمت: 139,598 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 34 محصول مختلف