جلوه بهار -تشعیر
کد محصول: 7397

جلوه بهار -تشعیر

240 گره در 170 رج

-

3.4 مقاط

-

48 رنگ

قیمت: 1,007,000 تومان

موجودی 4 عدد

تحویل به صورت کلافی

جلوه زیبای پاییز سایز تشعیر
کد محصول: 7638

جلوه زیبای پاییز سایز تشعیر

240 گره در 170 رج

-

3.4 مقاط

-

32 رنگ

قیمت: 1,085,700 تومان

موجودی 2 عدد

تحویل به صورت کلافی

ارابه در جاده برفی
کد محصول: 7388

ارابه در جاده برفی

240 گره در 170 رج

-

3.4 مقاط

-

31 رنگ

قیمت: 873,000 تومان

موجودی 2 عدد

تحویل به صورت کلافی

مزرعه حیوانات اهلی سایز تشعیر
کد محصول: 7580

مزرعه حیوانات اهلی سایز تشعیر

240 گره در 170 رج

-

3.4 مقاط

-

44 رنگ

قیمت: 1,005,300 تومان

موجودی 1 عدد

تحویل به صورت کلافی

ساحل سنگی
کد محصول: 7497

ساحل سنگی

240 گره در 170 رج

-

3.4 مقاط

-

43 رنگ

قیمت: 999,000 تومان

موجودی 1 عدد

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف