85 محصول

260 گرم چله 15 لا کلافی رجشمار 20

260 گرم چله 15 لا کلافی رجشمار 20

قیمت: 18,500 تومان

موجودی 40 عدد

یک کیلو چله پنبه 15 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 55

یک کیلو چله پنبه 15 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 55

قیمت: 40,000 تومان

موجودی 5 عدد

یک کیلو چله پنبه 12 لا پرتاب نمره 20 مخصوص رجشمار 46 تا 50(به عکس دقت شود)

یک کیلو چله پنبه 12 لا پرتاب نمره 20 مخصوص رجشمار 46 تا 50(به عکس دقت شود)

قیمت: 40,000 تومان

موجودی 9 عدد

یک بقچه (حدود 4 کیلو 400 گرم ) القاج 26لا رجشمار 48.47.46

یک بقچه (حدود 4 کیلو 400 گرم ) القاج 26لا رجشمار 48.47.46

قیمت: 356,000 تومان

موجودی 5 عدد

نیم کیلو چله 15 لا نمره 20 رجشمار 30

نیم کیلو چله 15 لا نمره 20 رجشمار 30

قیمت: 37,000 تومان

موجودی 52 عدد

کیف طرح چرم دار جرعه (ابعاد 33*23)

کیف طرح چرم دار جرعه (ابعاد 33*23)

قیمت: 35,000 تومان

موجودی 3 عدد

تسمه فلزی 60 سانتی- فروش ویژه - به تصویر ارسالی دقت شود

تسمه فلزی 60 سانتی- فروش ویژه - به تصویر ارسالی دقت شود

قیمت: 3,000 تومان

موجودی 19 عدد

10 کیلو نخ پشم رنگی رجشمار 46 (ضایعاتی )لطفا به تصویر دقت کنین

10 کیلو نخ پشم رنگی رجشمار 46 (ضایعاتی )لطفا به تصویر دقت کنین

قیمت: 220,000 تومان

موجودی 5 عدد

125گرم ابریشم سرچله رجشمار 70

125گرم ابریشم سرچله رجشمار 70

قیمت: 94,000 تومان

موجودی 2 عدد

تسمه فلزی 70 سانتی- فروش ویژه - به تصویر ارسالی دقت شود

تسمه فلزی 70 سانتی- فروش ویژه - به تصویر ارسالی دقت شود

قیمت: 3,000 تومان

موجودی 27 عدد

نیم کیلو چله پنبه‌ 18 لا نمره 20 مخصوص ، 33، 34

نیم کیلو چله پنبه‌ 18 لا نمره 20 مخصوص ، 33، 34

قیمت: 39,000 تومان

موجودی 56 عدد

نیم کیلو القاج 18 لا رجشمار 55

نیم کیلو القاج 18 لا رجشمار 55

قیمت: 37,000 تومان

موجودی 25 عدد

نیم کیلو القاج پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46،47،48

نیم کیلو القاج پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46،47،48

قیمت: 42,000 تومان

موجودی 15 عدد

نیم کیلو چله پنبه ای 9 لای نمره 20، مخصوص رجشمار 50 تا 55

نیم کیلو چله پنبه ای 9 لای نمره 20، مخصوص رجشمار 50 تا 55

قیمت: 45,000 تومان

موجودی 108 عدد

نیم کیلو القاج پنبه 27 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 35،34،33

نیم کیلو القاج پنبه 27 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 35،34،33

قیمت: 27,000 تومان

موجودی 76 عدد

نیم کیلو القاج 20لا نمره ی 10 مخصوص رجشمار 30

نیم کیلو القاج 20لا نمره ی 10 مخصوص رجشمار 30

قیمت: 24,000 تومان

موجودی 5 عدد

نیم کیلو القاج 22 لا نمره 6 مخصوص رجشمار 20،21،22

نیم کیلو القاج 22 لا نمره 6 مخصوص رجشمار 20،21،22

قیمت: 27,000 تومان

موجودی 76 عدد

نیم کیلو چله پنبه 12 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46 تا 50

نیم کیلو چله پنبه 12 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46 تا 50

قیمت: 43,000 تومان

موجودی 65 عدد

یک کیلو القاج 18 لا رجشمار 55

یک کیلو القاج 18 لا رجشمار 55

قیمت: 70,000 تومان

موجودی 12 عدد

یک کیلو القاج پنبه 27 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 35،34،33

یک کیلو القاج پنبه 27 لا نمره 10 مخصوص رجشمار 35،34،33

قیمت: 49,000 تومان

موجودی 103 عدد

یک کیلو چله پنبه ای 9 لای نمره 20، مخصوص رجشمار 50 تا 55

یک کیلو چله پنبه ای 9 لای نمره 20، مخصوص رجشمار 50 تا 55

قیمت: 86,000 تومان

موجودی 76 عدد

یک کیلو القاج 20لا نمره ی 10 مخصوص رجشمار 30

یک کیلو القاج 20لا نمره ی 10 مخصوص رجشمار 30

قیمت: 48,000 تومان

موجودی 28 عدد

یک کیلو القاج 22 لا نمره 6 مخصوص رجشمار 20،21،22

یک کیلو القاج 22 لا نمره 6 مخصوص رجشمار 20،21،22

قیمت: 55,000 تومان

موجودی 76 عدد

یک کیلو چله 15 لا نمره 20 رجشمار 30

یک کیلو چله 15 لا نمره 20 رجشمار 30

قیمت: 72,000 تومان

موجودی 71 عدد

یک کیلو القاج پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46،47،48

یک کیلو القاج پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46،47،48

قیمت: 81,000 تومان

موجودی 31 عدد

5 کیلوگرم نخ رجشمار30 تا 35 با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

5 کیلوگرم نخ رجشمار30 تا 35 با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

قیمت: 225,000 تومان

موجودی 7 عدد

1 کیلوگرم نخ رجشمار30 تا 35 با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

1 کیلوگرم نخ رجشمار30 تا 35 با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

قیمت: 60,000 تومان

موجودی 10 عدد

5 کیلوگرم نخ رجشمار10  (دولا بافته شود) و 20 (تک لا بافته شود ) با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

5 کیلوگرم نخ رجشمار10 (دولا بافته شود) و 20 (تک لا بافته شود ) با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

قیمت: 150,000 تومان

موجودی 10 عدد

1 کیلوگرم نخ رجشمار10(دولا بافته شود) و 20 (تک لا بافته شود ) با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

1 کیلوگرم نخ رجشمار10(دولا بافته شود) و 20 (تک لا بافته شود ) با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

قیمت: 40,000 تومان

موجودی 8 عدد

5 کیلوگرم نخ کره ای 4 لا رجشمار70 با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

5 کیلوگرم نخ کره ای 4 لا رجشمار70 با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

قیمت: 960,000 تومان

موجودی 4 عدد

5 کیلوگرم نخ رجشمار 46 تا 50 با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

5 کیلوگرم نخ رجشمار 46 تا 50 با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

قیمت: 299,000 تومان

موجودی 13 عدد

1 کیلوگرم نخ رجشمار 46 تا 50 با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

1 کیلوگرم نخ رجشمار 46 تا 50 با طیف متنوع (انتخاب رنگ تصادفی می باشد )

قیمت: 80,000 تومان

موجودی 37 عدد

یک کیلو چله پنبه‌ 18 لا نمره 20 مخصوص ، 33، 34

یک کیلو چله پنبه‌ 18 لا نمره 20 مخصوص ، 33، 34

قیمت: 75,000 تومان

موجودی 13 عدد

یک کیلو چله پنبه 12 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46 تا 50

یک کیلو چله پنبه 12 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46 تا 50

قیمت: 82,000 تومان

موجودی 86 عدد

یک بسته 100 گرمی آش پشم خارجی رنگی 4 لا

یک بسته 100 گرمی آش پشم خارجی رنگی 4 لا

قیمت: 10,000 تومان

موجودی 13 عدد

دار چوبی جرعه با چله کشی ابریشم (رجشمار 70) همراه با القاج 8 لا

دار چوبی جرعه با چله کشی ابریشم (رجشمار 70) همراه با القاج 8 لا

قیمت: 175,000 تومان

موجودی 1 عدد

دار چوبی جرعه با چله کشی ابریشم (رجشمار 50) همراه با القاج 22 لا نمره 20 و یکعدد پود نازک

دار چوبی جرعه با چله کشی ابریشم (رجشمار 50) همراه با القاج 22 لا نمره 20 و یکعدد پود نازک

قیمت: 200,000 تومان

موجودی 4 عدد

100 گرم چله 15 لا کلافی رجشمار 20

100 گرم چله 15 لا کلافی رجشمار 20

قیمت: 6,000 تومان

موجودی 150 عدد

یک بسته 100 گرمی آش پشم خارجی 4 لا

یک بسته 100 گرمی آش پشم خارجی 4 لا

قیمت: 9,000 تومان

موجودی 10 عدد

بروشور راهنمای کارآموزان بافت (یک بسته 600 تایی )

بروشور راهنمای کارآموزان بافت (یک بسته 600 تایی )

قیمت: 50,000 تومان

موجودی 17 عدد

یک مجموعه پالت پیچ با 20 عدد تخته

یک مجموعه پالت پیچ با 20 عدد تخته

قیمت: 10,500 تومان

موجودی 58 عدد

قاب ایستاده چوب و رزین

قاب ایستاده چوب و رزین

قیمت: 150,000 تومان

موجودی 1 عدد

دستگاه دارکشی ( بدون فک ) - 1متر در 1/80 متر - یک پیچ هرز داره - پیچ فکها باید تعویض کنین

دستگاه دارکشی ( بدون فک ) - 1متر در 1/80 متر - یک پیچ هرز داره - پیچ فکها باید تعویض کنین

قیمت: 500,000 تومان

موجودی 1 عدد

150 گرم سوپ ابریشم

150 گرم سوپ ابریشم

قیمت: 120,000 تومان

موجودی 1 عدد

100 گرم سوپ ابریشم

100 گرم سوپ ابریشم

قیمت: 95,000 تومان

موجودی 10 عدد

رج یار

رج یار

قیمت: 3,000 تومان

موجودی 6 عدد

چاپ یکعدد تابلو فرش ماشینی سایز 40*30 سانت - افقی

چاپ یکعدد تابلو فرش ماشینی سایز 40*30 سانت - افقی

قیمت: 120,000 تومان

موجودی 2 عدد

چاپ یکعدد تابلو فرش ماشینی سایز 30*40 سانت - عمودی

چاپ یکعدد تابلو فرش ماشینی سایز 30*40 سانت - عمودی

قیمت: 120,000 تومان

موجودی 29 عدد

تخته رنگ 250 تایی (نخ پشم )

تخته رنگ 250 تایی (نخ پشم )

قیمت: 50,000 تومان

موجودی 5 عدد

1080گرم چله ابریشمی 3 لا - رجشمار 80

1080گرم چله ابریشمی 3 لا - رجشمار 80

قیمت: 1,980,000 تومان

موجودی 1 عدد

ثبت نام