80 محصول

یک کیلو چله پنبه‌ای 15 لای رنگی  نمره 10 مخصوص رجشمار 20، 21، 22

یک کیلو چله پنبه‌ای 15 لای رنگی نمره 10 مخصوص رجشمار 20، 21، 22

قیمت: 75,000 تومان

موجودی 1 عدد

850 گرم توپک رنگی -چله پنبه‌ای 15 لای نمره 10 مخصوص رجشمار 20، 21، 22

850 گرم توپک رنگی -چله پنبه‌ای 15 لای نمره 10 مخصوص رجشمار 20، 21، 22

قیمت: 65,000 تومان

موجودی 1 عدد

10 کیلو نخ پشم رنگی  رجشمار 46 (ضایعاتی )لطفا به تصویر دقت کنین

10 کیلو نخ پشم رنگی رجشمار 46 (ضایعاتی )لطفا به تصویر دقت کنین

قیمت: 285,000 تومان

موجودی 2 عدد

800 گرم القاج رنگی پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص  رجشمار 46،47،48

800 گرم القاج رنگی پنبه 26 لا نمره 20 مخصوص رجشمار 46،47،48

قیمت: 65,000 تومان

موجودی 1 عدد

125گرم  ابریشم سرچله رجشمار 70

125گرم ابریشم سرچله رجشمار 70

قیمت: 94,000 تومان

موجودی 2 عدد

150گرم  ابریشم سرچله رجشمار 70

150گرم ابریشم سرچله رجشمار 70

قیمت: 114,000 تومان

موجودی 1 عدد

175گرم  ابریشم سرچله رجشمار 70

175گرم ابریشم سرچله رجشمار 70

قیمت: 130,000 تومان

موجودی 1 عدد

قلاب کوچک (دارچوبکی )

قلاب کوچک (دارچوبکی )

قیمت: 12,500 تومان

موجودی 48 عدد

تسمه  فلزی - فروش ویژه - به تصویر ارسالی دقت شود

تسمه فلزی - فروش ویژه - به تصویر ارسالی دقت شود

قیمت: 3,000 تومان

موجودی 9 عدد

نیم کیلو چله پنبه‌ 18 لا نمره 20 مخصوص ، 33، 34

نیم کیلو چله پنبه‌ 18 لا نمره 20 مخصوص ، 33، 34

قیمت: 39,000 تومان

موجودی 67 عدد

ثبت نام