7632 محصول

دارچوبک سفارشی آقای حامدی
کد محصول: 14611

دارچوبک سفارشی آقای حامدی

120 گره در 170 رج

-

1.7 مقاط

-

26 رنگ

قیمت: 154,450 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

سفارشی خانم زعیم باشی
کد محصول: 14609

سفارشی خانم زعیم باشی

240 گره در 170 رج

-

3.4 مقاط

-

68 رنگ

قیمت: 384,300 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

مقبره کوروش
کد محصول: 14607

مقبره کوروش

500 گره در 395 رج

-

16.46 مقاط

-

31 رنگ

قیمت: 1,049,600 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

شامل 2 محصول مختلف

کلبه و کوهپایه
کد محصول: 14606

کلبه و کوهپایه

600 گره در 310 رج

-

15.5 مقاط

-

76 رنگ

قیمت: 1,416,850 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

باغ بهشت
کد محصول: 14605

باغ بهشت

600 گره در 320 رج

-

16 مقاط

-

85 رنگ

قیمت: 1,661,450 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

جرعه سفارشی خانم جان نثار
کد محصول: 14602

جرعه سفارشی خانم جان نثار

70 گره در 105 رج

-

0.61 مقاط

-

22 رنگ

قیمت: 150,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

تشعیر سفارشی خانم مرادزاده
کد محصول: 14601

تشعیر سفارشی خانم مرادزاده

240 گره در 170 رج

-

3.4 مقاط

-

53 رنگ

قیمت: 1,350,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

سفارشی خانم قایمی
کد محصول: 14599

سفارشی خانم قایمی

536 گره در 536 رج

-

19.66 مقاط

-

21 رنگ

قیمت: 1,238,500 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

سفارشی خانم فتاحی وانانی
کد محصول: 14597

سفارشی خانم فتاحی وانانی

490 گره در 355 رج

-

14.5 مقاط

-

23 رنگ

قیمت: 2,000,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

سفارشی خانم اسرمی
کد محصول: 14595

سفارشی خانم اسرمی

300 گره در 564 رج

-

14.1 مقاط

-

26 رنگ

قیمت: 1,400,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

جرعه سفارشی خانم صابری
کد محصول: 14594

جرعه سفارشی خانم صابری

70 گره در 110 رج

-

0.64 مقاط

-

21 رنگ

قیمت: 140,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

یکی هست
کد محصول: 14593

یکی هست

280 گره در 370 رج

-

8.63 مقاط

-

72 رنگ

قیمت: 824,350 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

با من باش
کد محصول: 14592

با من باش

360 گره در 490 رج

-

14.7 مقاط

-

82 رنگ

قیمت: 1,481,650 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف

سفارشی خانم صادقی
کد محصول: 14591

سفارشی خانم صادقی

685 گره در 474 رج

-

27.06 مقاط

-

152 رنگ

قیمت: 4,500,000 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

دارچوبک سفارشی خانم رحمانی
کد محصول: 14589

دارچوبک سفارشی خانم رحمانی

120 گره در 170 رج

-

1.7 مقاط

-

66 رنگ

قیمت: 800,000 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

دارچوبک سفارشی خانم رحمانی
کد محصول: 14587

دارچوبک سفارشی خانم رحمانی

120 گره در 170 رج

-

1.7 مقاط

-

58 رنگ

قیمت: 0 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

سفارشی خانم مریم نوروزی
کد محصول: 14586

سفارشی خانم مریم نوروزی

360 گره در 483 رج

-

14.49 مقاط

-

113 رنگ

قیمت: 2,800,000 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

ان یکاد ثلث دایره نقره ای
کد محصول: 14583

ان یکاد ثلث دایره نقره ای

500 گره در 500 رج

-

20.83 مقاط

-

35 رنگ

قیمت: 1,300,600 تومان

موجودی 3 عدد

تحویل به صورت کلافی

10%
کلبه متروکه
کد محصول: 14581

کلبه متروکه

350 گره در 490 رج

-

14.29 مقاط

-

53 رنگ

قیمت: 1,418,400 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

گبه 14
کد محصول: 14577

گبه 14

600 گره در 800 رج

-

40 مقاط

-

10 رنگ

قیمت: 3,417,452 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 44 محصول مختلف

گبه 13
کد محصول: 14576

گبه 13

450 گره در 600 رج

-

22.5 مقاط

-

10 رنگ

قیمت: 2,055,926 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 44 محصول مختلف

گبه 12
کد محصول: 14575

گبه 12

450 گره در 630 رج

-

23.62 مقاط

-

9 رنگ

قیمت: 2,031,895 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 44 محصول مختلف

گبه 11
کد محصول: 14574

گبه 11

600 گره در 800 رج

-

40 مقاط

-

8 رنگ

قیمت: 3,351,448 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 44 محصول مختلف

گبه 10
کد محصول: 14573

گبه 10

450 گره در 600 رج

-

22.5 مقاط

-

11 رنگ

قیمت: 2,117,572 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 44 محصول مختلف

گبه 9
کد محصول: 14572

گبه 9

382 گره در 625 رج

-

19.9 مقاط

-

10 رنگ

قیمت: 1,914,473 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 44 محصول مختلف

گبه 8
کد محصول: 14571

گبه 8

445 گره در 600 رج

-

22.25 مقاط

-

11 رنگ

قیمت: 2,161,505 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 44 محصول مختلف

گبه 7
کد محصول: 14570

گبه 7

450 گره در 630 رج

-

23.62 مقاط

-

12 رنگ

قیمت: 2,292,212 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت بسته‌ای اطلاعات بیشتر

شامل 44 محصول مختلف

جرعه سفارشی خانم رحمانی
کد محصول: 14569

جرعه سفارشی خانم رحمانی

70 گره در 110 رج

-

0.64 مقاط

-

21 رنگ

قیمت: 150,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

حاجی آباد
کد محصول: 14568

حاجی آباد

550 گره در 300 رج

-

13.75 مقاط

-

48 رنگ

قیمت: 1,192,800 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

خشتی 2 پشم
کد محصول: 14566

خشتی 2 پشم

778 گره در 1475 رج

-

95.63 مقاط

-

18 رنگ

قیمت: 5,463,150 تومان

موجودی 2 عدد

تحویل به صورت کلافی

10%
ضامن آهو (تمام ابریشم)
کد محصول: 14564

ضامن آهو (تمام ابریشم)

500 گره در 700 رج

-

29.17 مقاط

-

54 رنگ

قیمت: 0 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

دارچوبک سفارشی خانم آزاد
کد محصول: 14562

دارچوبک سفارشی خانم آزاد

120 گره در 170 رج

-

1.7 مقاط

-

10 رنگ

قیمت: 300,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

دارچوبک سفارشی خانم بابایی
کد محصول: 14560

دارچوبک سفارشی خانم بابایی

120 گره در 170 رج

-

1.7 مقاط

-

23 رنگ

قیمت: 315,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

جرعه سفارشی خانم جان نثار
کد محصول: 14559

جرعه سفارشی خانم جان نثار

70 گره در 110 رج

-

0.64 مقاط

-

21 رنگ

قیمت: 150,000 تومان

فاقد موجودی

تحویل به صورت کلافی

سفارشی آقای حامدی
کد محصول: 14553

سفارشی آقای حامدی

300 گره در 400 رج

-

10 مقاط

-

120 رنگ

قیمت: 2,645,000 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

بزم آشنایی
کد محصول: 14551

بزم آشنایی

840 گره در 561 رج

-

39.27 مقاط

-

130 رنگ

قیمت: 3,182,400 تومان

فاقد موجودی در دست تولید

تحویل به صورت کلافی

شامل 4 محصول مختلف